Hội diễn Văn nghệ 2019 - Niềm vui của người lao động Tổng công ty Phát điện 1

Hội diễn văn nghệ 2019 - Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ
Thư viện hình ảnh